Την 6ην του μηνός Φεβρουαρίου

Την 6ην του μηνός Φεβρουαρίου, Ἅγιος Φώτιος ὁ Ἰσαπόστολος καὶ Ὁμολογητὴς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

Ὁ Μέγας Φώτιος ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους ποὺ βασίλευσαν οἱ αὐτοκράτορες Μιχαὴλ (842 – 867 μ.Χ.), υἱὸς τοῦ Θεοφίλου, Βασίλειος Α’ ὁ Μακεδὼν (867 – 886 μ.Χ.) καὶ ὁ Λέων ΣΤ’ ὁ Σοφὸς (886 – 912 μ.Χ.), υἱὸς τοῦ Βασιλείου. Γεννήθηκε περὶ τὸ 810 μ.Χ. στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ εὐσεβὴ καὶ ἐπιφανὴ οἰκογένεια, ποὺ ἀγωνίσθηκε γιὰ τὴν τιμὴ καὶ προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Σέργιος καὶ Εἰρήνη καὶ καταδιώχθηκαν ἐπὶ τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορα Θεοφίλου (829 – 842 μ.Χ.). Ὁ Ἅγιος Σέργιος, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία στὶς 13 Μαΐου, ἦταν ἀδελφὸς τοῦ Πατριάρχου Ταρασίου... περισσότερα »

Την 6ην του μηνός Φεβρουαρίου, Ὅσιος Βουκόλος Ἐπίσκοπος Σμύρνης.

Ὁ Ὅσιος Βουκόλος ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ἔγινε κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὁ ὁποῖος τὸν χειροτόνησε Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης. Ὁ Ἅγιος διακόνησε τὴν Ἐκκλησία μὲ ὅλη τὴν εὐσυνειδησία, τὴν θερμότητα καὶ τὴν αὐταπάρνηση τῶν μαρτυρικῶν ἐκείνων χρόνων. Ὑπῆρξε πατέρας καὶ ποιμένας γιὰ τοὺς Χριστιανούς του στὴ διδασκαλία καὶ τὴν ὑπεράσπιση, ὅταν κινδύνευαν ἀπὸ τοὺς διῶκτες τοῦ Εὐαγγελίου. Πρὸς δὲ τὰ εἰδωλολατρικὰ πλήθη συμπεριφερόταν μὲ σύνεση καὶ διάκριση, προσέχοντας νὰ μὴν τὰ ἐρεθίσει ἀλλὰ καὶ προσπαθώντας μὲ θεία τέχνη καὶ φωτισμὸ νὰ ἑ... περισσότερα »

Την 6ην του μηνός Φεβρουαρίου, Ἅγιος Ἰουλιανὸς ὁ Μάρτυρας ὁ ἐν Ἐμέσῃ

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἰουλιανὸς καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἔμεσα, πόλη τῆς Κοίλης Συρίας καὶ ἔζησε κατὰ τὰ τέλη τοῦ 3ου αἰῶνα μ.Χ. Διακρινόταν γιὰ τὴν εὐσέβειά του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη του πρὸς τοὺς ἀδελφούς του. Ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἰατροῦ καὶ φρόντιζε γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς σωματικῆς καὶ ψυχικῆς ὑγείας τῶν συνανθρώπων του, εἴτε Χριστιανῶν εἴτε εἰδωλολατρῶν. Διαβάστε περισσότερα »

Την 6ην του μηνός Φεβρουαρίου, Ἅγιοι Φαύστα, Εὐϊλάσιος καὶ Μάξιμος οἱ Μάρτυρες.

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Φαύστα καταγόταν ἀπὸ τὴν Κύζικο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἦταν θυγατέρα πλούσιων καὶ εὐσεβῶν γονέων. Ἔμεινε ὀρφανὴ σὲ μικρὴ ἡλικία, ἔχοντας κληρονομήσει τὴν τεράστια περιουσία τῶν γονέων της. Ὅμως οὔτε τὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας της, οὔτε ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου της κυρίευσαν τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά της. Ἡ Χριστιανικὴ ἀνατροφὴ ποὺ εἶχε ἀπὸ τοὺς μακαριστοὺς γονεῖς της ἦταν βαθιὰ χαραγμένη στὴν ψυχή της. Ἔμεινε λοιπὸν στὴν εὐσέβεια τῶν γονέων της καὶ ἐξακολουθοῦσε νὰ προσεύχεται στὸν Θεὸ μὲ τὴν ἴδια καὶ μεγαλύτερη μάλιστα ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση, τὴν στιγμὴ ποὺ εἶχε χάσει τοὺς φιλόστοργους π... περισσότερα »

Την 6ην του μηνός Φεβρουαρίου, Ἅγιοι Δωροθέα καὶ Θεόφιλος οἱ Μάρτυρες ἐν Καισαρείᾳ.

Οἱ Ἅγιοι Δωροθέα καὶ Θεόφιλος μαρτύρησαν στὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας ἐπὶ ἡγεμόνα Σαπρικίου μεταξὺ τῶν ἐτῶν 284 – 304 μ.Χ.

Την 6ην του μηνός Φεβρουαρίου, Ὅσιοι Βαρσανούφιος καὶ Ἰωάννης ὁ ἐπικαλούμενος Προφήτης.

Οἱ Ὅσιοι Βαρσανούφιος καὶ Ἰωάννης ἔζησαν κατὰ τὸν 4ο αἰῶνα μ.Χ. Ἦταν καὶ οἱ δυὸ μοναχοὶ καὶ φημισμένοι γιὰ τὸν ἀσκητικὸ βίο καὶ τὴν ἁγιότητά τους καὶ γνώριζαν ἄριστα τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ συνέγραψαν καὶ βιβλίο στὸ ὁποῖο διατυπώνονται διάφορες ἐρωτήσεις καὶ ἀπορίες καὶ δίδονται ἀπαντήσει μὲ σκοπὸ τὸ φωτισμὸ τῶν πιστῶν. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐκτυπώθηκε, κατὰ τὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, στὴ Βενετία. Διαβάστε περισσότερα »

Την 6ην του μηνός Φεβρουαρίου, Ἅγιος Ἄμανδος φωτιστὴς τῆς Βελγικῆς.

Ὁ Ἅγιος Ἄμανδος γεννήθηκε κοντὰ στὴν Ἀκυϊτανία περὶ τὰ τέλη τοῦ 6ου αἰῶνα μ.Χ. καὶ σπούδασε θεολογία στὴ Ρώμη. Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία μόνασε σὲ μοναστήρι τῆς νήσου Γιέ. Ἐπειδὴ ὁ πατέρας του δὲν ἤθελε νὰ γίνει ὁ υἱός του μοναχὸς καὶ τοῦ ἔφερνε ἐμπόδια, ὁ Ἅγιος κατέφυγε στὴν πόλη Τούρ, ὅπου ἦταν ἐπὶ δεκαπέντε ὁλόκληρα χρόνια ἔγκλειστος σὲ ἕνα κελὶ στὰ τείχη τῆς πόλεως. Σὲ ἕνα προσκύνημά του στοὺς τάφους τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, στὴ Ρώμη, εἶδε σὲ ὅραμα τὸν Ἀπόστολο Πέτρο, ὁ ὁποῖος τοῦ φανέρωσε ὅτι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ κηρύξει ὁ Ἅγιος τὸ Εὐαγγέλιο στοὺς λαοὺς τῆς Βελγικῆς.... περισσότερα »

Την 6ην του μηνός Φεβρουαρίου, Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ ἐκ Γεωργίας.

Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος τοῦ Ἰκαλτοέλι ἔζησε μεταξὺ τοῦ 11ου καὶ 12ου αἰῶνα μ.Χ. στὴ Γεωργία. Σπούδασε στὴ θεολογικὴ ἀκαδημία τοῦ Ἰκάλτο καὶ γνώρισε τὴ βυζαντινὴ παράδοση ἀπὸ τὴν παραμονή του στὴν Κωνσταντινούπολη.  Κοιμήθηκε ὁσίως μὲ εἰρήνη τὸ ἔτος 1127 στὴ Γεωργία.

Η Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Στυλίδος υποδέχεται το τίμιο Λείψανο του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Θαυματουργού

Η Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Στυλίδος υποδέχεται το τίμιο Λείψανο του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Θαυματουργού.

Την προσεχή Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα η Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Στυλίδος υποδέχεται το Ιερό Λείψανο του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Θαυματουργού, το οποίο θα μεταφέρει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τραγάνας Αρχιμανδρίτης π. Εφραίμ Τράνακας. Η υποδοχή θα γίνει στα προπύλαια της Μονής μετά πάσης εκκλησιαστικής επισημότητος και κατά το Μοναστηριακό τυπικό θα τελεσθεί δέηση και Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Βλάσιο. Μετά την Ιερά Παράκληση και περί ώραν 8.30 θα αρχίσει Ιερά Αγρυπνία, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 1 μετά τα μεσάνυχτα. Διαβάστε περισσότερα »

Θαύμα του Αγίου Γερασίμου σε ιατρικό κέντρο του Ισραήλ.

*σχόλιο **Γ.Θ : Ο αδελφός, για τον οποίο θα διαβάσετε, μέχρι και σήμερα γιατροί και νοσοκόμοι, όταν επισκέπτεται το νοσοκομείο για έλεγχο και αξιολόγηση, τον αποκαλούν "the miracle man". * *Π*ριν από τέσσερα χρόνια ο κουμπάρος μας διαγνώστηκε με λευχαιμία και ταξίδεψε μαζί με τη σύζυγό του σε γνωστό Ιατρικό Κέντρο του Ισραήλ για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η μεταμόσχευση έγινε από συμβατό δότη κι όλα πήγαιναν μια χαρά. Βρισκόμασταν σε τακτική επαφή και προγραμματίσαμε να ταξιδέψουμε στο Τελ Αβίβ για να τους επισκεφθούμε. Εκείνος μας περίμενε με ανυπομονησία. Δια... περισσότερα »

Θεμελίωσις του Νέου Ιερού Ναού Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου εις Ηράκλειον Λαγκαδά

Θεμελίωσις του Νέου Ιερού Ναού Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου εις Ηράκλειον Λαγκαδά,

*ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ * *ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ * Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Παρασκευήν 7ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 4.30΄ μ.μ. ὁ Σεβασμιώττος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης θά θεμελιώσει τόν νέον Ἱερόν Ναόν τοῦ ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου εἰς τόν Ἡράκλειον Λαγκαδᾶ κατόπιν θαυμαστοῦ σημείου τοῦ ὁσίου Πατρός καί ἐν συνεχείᾳ θά πραγματοποιηθεῖ στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ὄσσης Ἱερά Ἀγρυπνία - Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον ἐπί τῇ ἱερᾷ ἐπετείῳ δύο ἐτῶν ἀπό τῆς εὑρέσεως καί ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν ... περισσότερα »

Τρίτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Φεβρουάριο.

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014, στην τρίτη Συνεδρία Της για το μήνα Φεβρουάριο, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Κατά τη σημερινή Συνεδρία : Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε την αποστολή Εγκυκλίου Σημειώματος για την υποβολή από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις, του απολογισμού των δαπανών που πραγματοποίησαν στον τομέα της φιλανθρωπικής διακονίας κατά το έτος 2013. Διαβάστε... περισσότερα »

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους