Την 22αν του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ΚΥΡΙΑΚΗ «ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ»

Την 22αν του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ΚΥΡΙΑΚΗ «ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ»


*Ματθ. στ’ 14-21* *Ἐ**ὰ**ν* *γ**ὰ**ρ* *ἀ**φ**ῆ**τε* *το**ῖ**ς* *ἀ**νθρ**ώ**ποις* *τ**ὰ* *παραπτ**ώ**ματα* *α**ὐ**τ**ῶ**ν**, **ἀ**φ**ή**σει* *κα**ὶ* *ὑ**μ**ῖ**ν* *ὁ* *πατ**ὴ**ρ* *ὑ**μ**ῶ**ν* *ὁ* *ο**ὐ**ρ**ά**νιος·* *ἐὰ**ν* *δ**ὲ* *μ**ὴ* *ἀ* *φ**ῆ**τε* *το**ῖ**ς* *ἀ**νθρ**ώ**ποις* *τ**ὰ* *παραπτ**ώ**ματα* *α**ὐ**τ* *ῶ**ν**, **ο**ὐ**δ**ὲ* *ὁ* *πατ**ὴ**ρ* *ὑ**μ**ῶ**ν* *ἀ**φ**ή**σει* *τ**ὰ* *παραπτ**ώ**ματα* *ὑ**μ**ῶ**ν**. **Οταν δ**ὲ** νηστε**ύ**ητε, μ**ὴ** γ**ί**νεσθε **ὥ**σπερ ο**ἱ* *ὑ**ποκριτα**ὶ** σκυθρωπο**ί**· **ἀ**φαν**ί**ζουσι γ**ὰ**ρ τ**ὰ** πρ**ό**σωπα α**ὐ**τ**ῶ**ν **ὅ**πως φαν... περισσότερα »

Την 22αν του μηνός Φεβρουαρίου, Eὕρεσις Τιμίων Λειψάνων Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας.


Τὰ ἱερὰ λείψανα εὑρέθηκαν ἐπὶ βασιλείας τοῦ Ἡρακλείου (610 – 641 μ.Χ.) καὶ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Θωμὰ Α’ (607 – 610 μ.Χ.) κείμενα στὴ γῆ. Μετὰ δὲ ἀπὸ ἀρκετὸ χρόνο ἀποκαλύφθηκε μὲ θεία ἐπιφάνεια στὸν κληρικὸ Νικόλαο, ποὺ ἦταν καλλιγράφος, ὅτι τὰ ἱερὰ λείψανα ἀνῆκαν στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Ἀνδρόνικο καὶ Ἰουνία, τοὺς ὁποίους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μνημονεύει στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή του. Διαβάστε περισσότερα »

Την 22αν του μηνός Φεβρουαρίου, Ἁγία Ἀνθοῦσα μετὰ τῶν δώδεκα οἰκετῶν αὐτῆς.


Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀνθοῦσα ἢ Ἄνθουσα μετὰ τῶν δώδεκα οἰκετῶν αὐτῆς, ἐτελειώθησαν διὰ ξίφους. Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τῆς Ἁγίας.

Την 22αν του μηνός Φεβρουαρίου, Ἅγιος Συνετὸς ὁ Μάρτυρας.

 
Ὁ Ἅγιος Μάρτυρας Συνετὸς τελειώθηκε διὰ ξίφους. Ἴσως νὰ πρόκειται περὶ τοῦ Ἁγίου Συνετοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη τιμᾶται στὶς 12 Δεκεμβρίου.

Την 22αν του μηνός Φεβρουαρίου, Ἅγιοι Ἐννέα Μάρτυρες τῆς Κολὰ ἐν Γεωργίᾳ.

 
Τὸ μαρτύριο τῶν ἐννέα παιδομαρτύρων ἔγινε τὸν 6οαἰῶνα μ.Χ. στὴ Γεωργία. Σὲ ἕνα μεγάλο χωριὸ τῆς νοτιοδυτικῆς Γεωργίας, στὴν πεδιάδα Κολά, ὅπου βρίσκονται οἱ πηγὲς τοῦ ποταμοῦ Κύρου, ζοῦσαν ἐλάχιστοι Χριστιανοί. Οἱ περισσότεροι κάτοικοι ἦταν ἀκόμη εἰδωλολάτρες. Τὰ παιδιὰ τῶν Χριστιανῶν ἔπαιζαν μὲ τὰ παιδιὰ τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ μόλις ὁ ἱερεὺς κτυποῦσε τὴν καμπάνα γιὰ τὸν Ἑσπερινό, ἄφηναν τὸ παιχνίδι καὶ ἔτρεχαν στὴν Ἐκκλησία. Διαβάστε περισσότερα »

Την 22αν του μηνός Φεβρουαρίου, Ὅσιος Βαραδάτος.


Ὁ Ὅσιος Βαραδάτος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια. Ἐπειδὴ ἀγάπησε τὸν μοναχικὸ βίο, ἐπέλεξε τὴν ἐρημικὴ ζωὴ γιὰ αὐστηρότερη ἄσκηση. Ἔτσι ἀνέβηκε στὴ ράχη ἑνὸς βουνοῦ κοντὰ στὴν Ἀντιόχεια καὶ ἔκτισε ἐκεῖ μικρὸ κελλί. Ἦταν δὲ τὸ κελλὶ αὐτὸ τόσο στενό, ὥστε δὲν μποροῦσε νὰ περιλάβει ὅλο τὸ σῶμα τοῦ Ὁσίου. Μὲ τὴ συμβουλὴ τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Θεοδώρητου († τὸ 797 μ.Χ.) κατῆλθε στὴν Ἀντιόχεια, ὅπου διακονοῦσε στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας χωρὶς νὰ ἐγκαταλείψει τὴν ἄσκηση καὶ τὴν προσευχή. Ὁ Ὅσιος Βαραδάτος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.

Την 22αν του μηνός Φεβρουαρίου, Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ὁμολογητής ὁ ἐν Παυλοπετρίῳ.


Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος, ὁ Ὁμολογητής, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ πλούσιους καὶ εὐλαβεῖς γονεῖς. Σὲ νεαρὴ ἡλικία προσῆλθε στὴ μονὴ Παυλοπετρίου, ἡ ὁποία βρίσκεται στὸν κόλπο τῆς Νικομήδειας, μεταξὺ τῶν χωρίων Παντειχίου καὶ Τούζλων καὶ ἐκεῖ ἐκάρη μοναχός. Διαβάστε περισσό

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατά Ματθαίον (στ´ 14-21).

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατά Ματθαίον (στ´ 14-21).

 
 
Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶὑμῖν ὁ πατὴρ ὑ-μῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. ῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀ-φανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷἐν τῷ κρυπτῷ, καὶὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Διαβάσ... περισσότερα »

1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους