Translate

Την 18ην του μηνός Ιανουαρίου

Την 18ην του μηνός Ιανουαρίου, Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας και ο Ἅγιος Κύριλλος Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας.


Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος γεννήθηκε κατὰ τὸ ἔτος 295 μ.Χ. στὴν Ἀλεξάνδρεια ἀπὸ Χριστιανοὺς γονεῖς. Ἔτυχε ἐπιμελημένης ἐκπαιδεύσεως φιλοσοφικῆς καὶ θεολογικῆς. Κατὰ τὴ νεανική του ἡλικία συνδέθηκε μὲ τὸν Μέγα Ἀντώνιο καὶ ἀσκήτευσε μαζί του στὴν ἔρημο. Στὴν ἀρχὴ χειροθετήθηκε ἀναγνώστης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τὸ 318 μ.Χ. ἦταν ἤδη διάκονος. Τὸ ἔτος 325 μ.Χ. συνοδεύει τὸν γέροντα Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Ἀλέξανδρο στὴ Νίκαια, ὅπου συγκλήθηκε ἡ Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, *«τοῦ χοροῦ τῶν διακόνων ἡγούμενος»*. Διαβάστε περισσότερα »


============

Την 18ην του μηνός Ιανουαρίου, Ὅσιος Ἐφραίμιος.


Ὁ Ὅσιος Ἐφραίμιος ἀναφέρεται στὸν Σιναϊτικὸ Κώδικα 150. Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τοῦ Ὁσίου.

Την 18ην του μηνός Ιανουαρίου, Ὅσιος Ἀθανάσιος ἐκ Ρωσίας.


Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος τοῦ Σγιαντέμσκϊυ ἔζησε τὸν 16οαἰώνα μ.Χ. Ξεκίνησε τὸν ἀσκητικὸ βίο ἀπὸ τὴ μονὴ τοῦ Βάλαμο τῆς Φιλανδίας καὶ κατέληξε στὴ Μονὴ Σγιαντέμσκϊυ τῆς περιοχῆς Βολογκντὰ τῆς Ρωσίας, ὅπου διῆλθε θεοφιλῶς τὸ ὑπόλοιπο τῆς μοναχικῆς του πολιτείας. Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.


============

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατά Λουκάν ( ιζ´ 12-19)

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής κατά Λουκάν ( ιζ´ 12-19)


Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ ᾿Ιησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· Διαβάστε περισσότερα »

17ην του μηνός Ιανουαρίου

Την 17ην του μηνός Ιανουαρίου, Ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας.


Ὁ Μέγας Ἀντώνιος γεννήθηκε περὶ τὸ 251 μ.Χ. στὴν πόλη Κομὰ τῆς Ἄνω Αἰγύπτου, κοντὰ στὴ Μέμφιδα, ἀπὸ γονεῖς εὐλαβεῖς καὶ εὔπορους. Ἔζησε στὰ χρόνια τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.) καὶ Μαξιμιανοὺ (285 – 305 μ.Χ.) μέχρι καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ εὐσεβοῦς αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου καὶ τῶν παιδιῶν του. Ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία ἦταν ὀλιγαρκὴς καὶ αὐτάρκης, *«μόνοις δὲ οἷς εὕρισκεν ἠρκεῖτο καὶ πλέον οὐδὲν ἐζήτει»*. Σὲ νεαρὴ ἡλικία, περίπου 20 ἐτῶν, ἔχασε τοὺς γονεῖς του. Διαβάστε περισσότερα »

Την 17ην του μηνός Ιανουαρίου, Ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Νέος ὁ Θαυματουργὸς..

 

*Από τον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου Αντώνιος (Πολιούχος Βεροίας).* Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος καταγόταν ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ πλούσιους γονεῖς καὶ ἔζησε στὸ τέλος τοῦ 10ου ἣ στὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου αἰώνα μ.Χ. Νέος ἀκόμη, ἔγινε μοναχὸς στὴν σκήτη τῆς Βέροιας, κοντὰ στὴν κοιλάδα τοῦ ποταμοῦ Ἀλιάκμονα. Οἱ πνευματικοί του ἀγῶνες κράτησαν ἐκεῖ εἴκοσι χρόνια. Πνευματικὰ ὥριμος, μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ ἡγουμένου τῆς Σκήτης, ἀποσύρθηκε σὲ σπήλαιο, ὅπου ἔζησε ἀκόμα πενήντα τέσσερα χρόνια ἀσκητικῶν γυμνασμάτων. Διαβάστε περισσότερα »

Την 17ην του μηνός Ιανουαρίου, Ἅγιος Ἀντώνιος Ἀρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ Ρωσίας.

 

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρωσία καὶ γεννήθηκε περὶ τὰ τέλη τοῦ 12ου αἰῶνος μ.Χ. Ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος τῆς πόλεως Νόβγκοροντ καὶ κοιμήθηκε τὸ ἔτος 1231 ἢ τὸ 1232. Τὸ ἱερὸ λείψανό του ἐνταφιάσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας Νόβγκοροντ.

Την 17ην του μηνός Ιανουαρίου, Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ἐξ Ἰωαννίνων.


Ὁ Ἅγιος Γεώργιος γεννήθηκε τὸ 1808 στὸ χωριὸ Τζούραλη τῆς ἐπαρχίας Γρεβενῶν ἀπὸ γονεῖς φτωχούς, τὸν Κωνσταντίνο καὶ τὴν Βασιλική, καὶ λόγω τῆς φτώχειας τῆς οἰκογένειάς του ἔμεινε ἀγράμματος. Σὲ μικρὴ ἡλικία ἀπορφανίσθηκε καὶ μετέβη στὰ Ἰωάννινα, ὅπου ἔγινε ἱπποκόμος τοῦ Χατζῆ Ἀβδουλᾶ, ἀξιωματικοῦ του Ἰμὶν Πασᾶ, πλησίον τοῦ ὁποίου παρέμεινε ἐπὶ ὀκτὼ χρόνια. Κατὰ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1836 συκοφαντήθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ὅτι εἶχε ἐξισλαμισθεῖ κατὰ τὰ προηγούμενα χρόνια καὶ ἐπανῆλθε στὴν ὀρθόδοξη πίστη. Διαβάστε περισσότερα »

Μήπως μας σερβίρουν σαν λύση την βία, διότι δεν έχουν υπ’ όψιν καμία πρόταση που να στηρίζεται στη λογική, στην στρατηγική και την εργασία;;;


Ελληνίδα, Έλληνα.
Τι μας κάνει να πιστεύουμε,
ότι με την βία θα καταφέρουμε
να πετύχουμε την αναγέννηση της χώρας
;;;

Μήπως μας σερβίρουν σαν λύση την βία,
διότι δεν έχουν υπ’ όψιν καμία πρόταση
που να στηρίζεται στη λογική,
στην στρατηγική και την εργασία
;;;
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή,
απέναντι στους θεωρητικούς της πολιτικής.
Οι αναλύσεις συνήθως
κρατούν σε αδράνεια τους αγωνιστές.

Είναι αλήθεια ότι οι αγωνιστές,
αγωνίζονται για ιδεώδη και αξίες
;;;

Είναι αλήθεια ότι οι μαχητές,
μάχονται για θέσεις και αξιώματα
;;;

Ναι στον αγώνα με σχεδιασμό,
στρατηγική και ήθος
!!!

Όχι σε μάχες για
ανακατάληψη προνομίων των λίγων
!!!

Στο εξής πριν από το like, να σκεφτόμαστε! Κάποια μηνύματα είναι τοξικά!Ελληνίδα, Έλληνα.

Τι μας κάνει να πιστεύουμε,
σε όλα μας όσα μας στέλνει
κάποιος εντελώς άγνωστός μας στο ιντερνέτ
;;;

Γιατί σπεύδουμε να κοινοποιήσουμε
τα μηνύματα που λαμβάνουμε,
από γνωστούς κι αγνώστους,
χωρίς να τα διαβάσουμε μέχρι τέλους
;;;

Στο εξής πριν από το like,
να σκεφτόμαστε
!!!
Κάποια μηνύματα είναι τοξικά
!!!

Σήμερα είναι Κυριακή, χαρά κι ευλογία.


Σήμερα είναι Κυριακή,
χαρά και ευλογία,
ημέρα της ξεκούρασης
και της οικογενείας.
<> 
Στρώνουμε γεύμα γιορτινό,
κι ας είναι λίγο φτωχικό,
η Αγάπη περισσεύει,
αρκεί ένα χαμόγελο
την ζεστάσια να φέρει.
<> 
Η σύναξη του γεύματος,
μας δίνει ευκαιρία,
να κάνουμε απολογισμό,
τα λάθη μας να δούμε
κι αφού τα διορθώσουμε,
το μέλλον συζητούμε.
<> 
Παππούδες, Γονείς,
Παιδιά κι Εγγόνια
πρέπει να αποφασίσουν,
πως θα πορεύονται σωστά
και τίμια να ζήσουν.
<> 
Η Πίστη στον Θεό,
η Αγάπη προς τον Κόσμο,
η Ελπίδα στο καλύτερο
και η συνετή Εργασία,
μας κάνουνε σοφότερους,
πλουσιοτέρους
και με μεγάλη αξία.
<> 
Σήμερα είναι Κυριακή
κι ευχές σας στέλνω χίλιες,
υγεία να έχετε, δύναμη
κι υπομονή μεγάλη.
<> 
Ιωάννης είναι που εύχεται,
είναι δικός σας Φίλος.
κι απ' τη Ψυχή του ομολογεί,
και αραδιάζει λέξεις.
<> 
Ιωάννης ό Φίλος
Αναστοιχοδόμηση Ιαν. 2016

Η ανάρτηση ενός νέου επιχειρηματία που έγινε viral: Τι σου φταίω ρε Alexis;
«Τι σου φταίω όμως ρε Alexis;
Γιατί μου καταστρέφεις τα σχέδια που έχω χτίσει με ξενύχτι και ρίσκο;
Γιατί είσαι τόσο ρατσιστής με την ιδιωτική ανάπτυξη;» Συχέχεια στην Πηγή

Την Τέταρτη μέρα κάθε εβδομάδας, ανταλλάσουμε αισιόδοξες σκέψεις και απόψεις.


Τετάρτη: Ημέρα Λαϊκής ΚυριαρχίαςΔιαλέγουμε την Μέρα Τετάρτη, ως ημέρα ανεξαρτησίας.
Μια μέρα την εβδομάδα, χωρίς έξοδα για αγορές.
Με έξοδο από το σπίτι.
Για να ανασάνουμε χωρίς Ραδιοφωνικές και Τηλεοπτικές Ειδήσεις,
κατασκευασμένες ώστε να κυριαρχεί ο Φόβος και η Απελπισία.

Την Τέταρτη μέρα κάθε εβδομάδας,
ανταλλάσουμε αισιόδοξες σκέψεις και απόψεις.
Ελαττώνουμε την χρήση Η/Υπολογιστών,
Tablets και Smart phones.
Αισιοδοξούμε, Καλλιεργούμε το πνεύμα, ονειρευόμαστε
και γνωριζόμαστε.

Το Βιβλίο είναι ένας καλός Φίλος του Ανθρώπου.

Διαβάζουμε, Μαθαίνουμε και Εφαρμόζουμε. ΖΟΥΜΕ.


1η επιλογή επτά ημερών

1η επιλογή τριάντα ημερών

1η επιλογή έτους