ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ Ευγένιος Χαρδαβέλλας Άγιος Παΐσιος


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ Γέροντας Παίσιος.
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Ευγένιος Χαρδαβέλλας.
Hymns to Saint Paisios of Mount Athos.
Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ.
Chant the Famous First Chanter Evgenios Hardavellas.

Ἀπολυτίκια:
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῶν Φαράσων τὸν γόνον,
καὶ τῶν πάλαι ὁσίων,
καὶ τοῦ Ἄθωνος κλέϊσμα,
μιμητὴν καὶ ἰσότιμον,
τὸ σκεῦος χαρισμάτων τὸ μεστόν,
Παΐσιον τιμήσωμεν πιστοί,
ὡς συντρέχοντα ταχέως τοὺς εὐσεβεῖς,
δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι,
τοὺς πίστει ἀνακράζοντας,
δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν,
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ,
πᾶσιν ἰάματα.

Ἕτερον. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.
Ὥσπερ ἄγγελος,
φανεὶς ἐν κόσμῳ,
τοῖς τελευταίοις,
ἐν τοῖς ἔτεσι,
χριστομίμητε Παΐσιε ὅσιε,
ὡς παμφαέστατος ἥλιος ἔλαμψας,
ἀσκητικῶς γὰρ βιώσας ἐν Ἄθωνι,
καὶ κατηύγασας,
Ἕτερον. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
πιστῶν τὰ πλήθη τῇ χάριτι,
τοῖς ῥήμασι σημείοις καὶ τοῖς θαύμασι.

καὶ Σουρωτῆς ὁ τροφός,
Παΐσιε γέγονας,
τῶν ἀσκητῶν ἡ κρηπίς,
τοῦ Ἄθωνος κλέϊσμα,
ἀφθόνως τοῖς σὲ τιμῶσιν,
Κονίτσης τὸ καύχημα,
σὺ γὰρ ἐπὶ τὰ ἴχνη,
εἴληφας χαρισμάτων,
Ἀρσενίου ὁδεύσας,
τὸν ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων,
τὴν πληθὺν Παρακλήτου,
παρέχων τὰ πρόσφορα.
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον.
Τὸν πανεύφημον ἄνδρα,
τοῦ ὄρους Ἄθωνος,
ἰώμενον ὑπὲρ φύσιν,
καθάπερ φάος λαμπρόν,
τὴν σκοτίαν τῶν πιστῶν διασκεδάσαντα,
καὶ νοσήματα ψυχῶν,
μοναζόντων ὁ στολισμός,
καὶ σαρκὸς ἐπιφοράς,
τῆς προοράσεως λύχνον,
νέον Παΐσιον τιμήσωμεν.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῶν Ὁσίων ὁ κοινωνός,
ἡμῶν τὸ καύχημα.
Ἄθωνος τὸ κλέος,
χαίροις Ἐκκλησίας,
Παΐσιε θεόφρον,
διδάσκαλος ὁ νέος,